8.6.2023

Sininauhasäätiö-konsernin tavoite on kokonaisvaltainen vastuullisuus

Blogit

#Blogit

#Vastuullisuus

Työn alla olevaan vastuullisuusohjelmaamme sisältyvät meille kaikkein olennaisimmat vastuullisuuden teemat sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden alueilta.

Vastuullisuusohjelmamme pohjaksi teimme huolellisen sidosryhmäkartoituksen, joka toteutettiin loppuvuodesta 2022. Kartoitukseen osallistuivat henkilöstö, yhteistyökumppanit, tilaaja-asiakkaat, Sininauhasäätiön ja Sininauha Oy:n hallitusten jäsenet sekä vapaaehtoiset. Halusimme saada selkeän kuvan siitä, mitä nämä sidosryhmämme odottavat meiltä vastuullisuuden suhteen.

Vastuullisuuskeskusteluja asiakkaiden kanssa

Asiakaskokemuksella ja asiakkaidemme odotuksilla on keskeinen rooli kaikessa toiminnassamme, niin myös vastuullisuustyössä. Siksi selvitimme asiakkaidemme näkemyksiä osana asiakastyytyväisyyskyselyitä. Lisäksi kävimme asiakkaiden kanssa vastuullisuuskeskusteluja asumispalveluyksiköidemme yhteisökokouksissa.

Tapaamisissa nousivat esiin esimerkiksi arvostavan kohtaamisen tärkeys sekä asiakkaiden kuuleminen ja heidän yksilöllisten tarpeidensa ymmärtäminen. Lisäksi keskusteltiin ympäristöasioista, kuten lähiluonnon tärkeydestä, ympäristökierroksista, jätteiden lajittelusta ja ilmastonmuutoksesta.

Meille olennaiset vastuullisuusteemat

Sidosryhmäkartoituksen ja asiakkaiden kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta pystyimme tarkentamaan ja kirkastamaan meille olennaiset vastuullisuuden teemat. Nämä ovat:

Asiakas toiminnan keskiössä

 • Asiakkaiden kohtaaminen
 • Asiakkaiden tarpeista lähtevä toiminta
 • Asiakkaiden ihmisarvoisen aseman vahvistaminen ja puolustaminen

Hyvinvoiva, kehittyvä työyhteisö

 • Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen
 • Työterveys, työhyvinvointi ja työssä jaksaminen
 • Johtamisen ja esihenkilötyön laatu

Läpinäkyvyys ja taloudellinen kestävyys

 • Hyvä hallintotapa ja läpinäkyvä organisaatio
 • Avoin ja aktiivinen viestintä
 • Toiminnan vaikuttavuuden kuvaaminen

Ympäristövaikutusten vähentäminen

 • Lähiympäristöstä huolehtiminen
 • Kiertotalouden edistäminen
 • Ilmastonmuutoksen hillintä

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

 • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
 • Matalan kynnyksen toimintojen lisääminen
 • Vaikuttavuus- ja hyötyperusteisten toimintamallien kehittäminen

Vastuullisuuden olennaiset teemat ja niitä määrittävät alateemat muodostavat vastuullisuusohjelmamme ja -työmme perustan. Olemme aloittaneet tavoitteiden määrittelyn kaikille vastuullisuuden osa-alueille ja jatkamme tätä työtä yhdessä meneillään olevan strategiatyön kanssa. Uusi strategiakautemme alkaa vuoden 2024 alussa.

Katsaus kertoo käytännön vastuullisuustyöstä 

Sininauhasäätiö-konsernin vuoden 2022 vastuullisuuskatsaus kertoo kattavasti toiminnastamme olennaisten vastuullisuuden teemojen kautta. Lisäksi se osoittaa, mitä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita olemme mukana edistämässä.

Jatkossa vastuullisuusohjelma tavoitteineen ohjaa osaltaan työtämme. Se tukee meitä tavoitteessamme olla kokonaisvaltaisesti vastuullinen ja vaikuttava toimija, joka saa aikaan myönteisiä asioita asiakkailleen, henkilöstölleen, muille sidosryhmilleen sekä ympäristölle ja koko yhteiskunnalle.

Viestintäpäällikkö 
Sanna Haanpää-Liukko

Uusimmat blogit

Suvi Helle, ODE-hankkeen projektikoordinaattori

Turvaverkko, joka pitää nuoren hengissä

Subua, MDPV:tä, pilveä, lakkaa. Bileitä, bentsoja, asunnottomuutta, näköalattomuutta. Päihteitä käyttävien nuorten aikuisten kanssa jutellessa olen…

Blogit

+1

22.2.2024

Työntekijä ja asiakas ottavat ruokaa lautasilleen

Tavoitteellinen asiakastyö on kaikkien etu

Vastuullisena toimijana meille on tärkeätä osoittaa työmme merkitys paitsi yksilölle myös yhteiskunnalle. Teemme tavoitteellista ja…

Blogit

+2

15.2.2024

Henkilö nojaa pöytään kasvot peitettynä asumispalveluyksikkö Pessissä

Lakimuutos vaikeuttaa asunnottomien palveluiden saantia

Heinäkuussa 2023 voimaan tullut lakimuutos toi muutoksia hyvinvointialueilla järjestettäviin päiväkeskuspalveluihin. Vastuu siirtyi hyvinvointialueille, joilla ei…

Blogit

+2

8.2.2024