Siirry sisältöön

Tietosuojaseloste

Rekisteripitäjä tai henkilötietojen käsittelijä 
Sininauhasäätiö-konserni 
Sininauhasäätiö, Y-tunnus: 0222440-3 
Sininauha Oy, Y-tunnus: 2391887-7 

Postiosoite 
Sininauhasäätiö-konserni, tietosuojavastaava 
Elimäenkatu 5 
00510 Helsinki 

Tietosuojavastaava 
Jari-Juhani Helakorpi 
jari-juhani.helakorpi@sininauhasaatio.fi 

Henkilötietojen käsittely Sininauhasäätiö-konsernissa 

Sininauhasäätiö-konsernissa käsittelemme asiakkaiden ja työntekijöiden henkilötietoja huolellisesti. Huolehdimme vastuullisena toimijana tietosuojaan liittyvistä velvollisuuksista. Olemme sitoutuneet noudattamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) ja kansallista tietosuojalakia, sekä sosiaali- ja terveydenhuollon erityislainsäädäntöä. Kun käytämme osana palveluitamme yhteistyökumppaneita, vastaamme myös heidän toiminnastaan yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Olemme koonneet tälle sivulle keskeisimpiä asioita Sininauhasäätiö-konsernin henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista. 

Sininauhasäätiö-konsernissa kerätään ja säilytetään vain tarvittavia henkilötietoja. Henkilötietoja käsitellään palvelujen tuottamiseksi ja eri toimintojemme tarkoituksen toteuttamiseksi. Henkilötietojen käsittely perustuu lakiin, palvelun järjestäjän kanssa tehtyyn sopimukseen tai työntekijältä tai asiakkaalta saatuun lupaan. Mikäli käytämme palveluiden toteuttamisessa alihankkijoita, edellytämme, että he noudattavat samoja tietosuojaperiaatteita kuin mitä me noudatamme. 

Riippuen palvelusta tai toiminnasta Sininauhasäätiö ja Sininauha Oy voivat molemmat toimia rekisterinpitäjinä tai henkilötietojen käsittelijänä toiselle rekisterinpitäjälle.  

Sininauha Oy käsittelee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutoiminnassa henkilötietoja pääsääntöisesti lakisääteisten palvelunjärjestäjien, kuten hyvinvointialueiden toimeksiannosta. Tällöin Sininauha Oy:n keräämien ja käsittelemien henkilötietojen (asiakas- ja potilastietojen) rekisterinpitäjä on palveluita ostava organisaatio, kuten hyvinvointialue.  

Sininauhasäätiö ja Sininauha Oy toimivat rekisterinpitäjinä silloin, kun käsittelemme henkilötietoja joko oman toimintamme (kuten hallinto ja hankkeet) tai suoraan asiakkaalle tarjottavien palveluiden (kuten päihdepalvelut itse maksaville asiakkaille tai asuntojen vuokraaminen) toteuttamiseksi. Tarkemmat tiedot tällaisten henkilörekisterien sisällöstä, käyttötarkoituksesta, tietojen luovutuksista ja rekisteröidyn oikeuksista kerrotaan kyseisen toiminnan rekisterin tietosuojaselosteessa. Tietosuojaselosteet ovat saatavilla kyseisten palveluiden yhteydessä tai tietosuojavastaavalta. 

Rekisterinpitäjän vastuu 

Rekisterinpitäjällä on vastuu asiakastiedoista ja oikeus määrätä mm. asiakastietojen luovuttamisesta. Rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudet koskevat rekisterinpitäjää sen itse käsitellessä tietoja ja silloinkin, kun joku toinen taho (palveluntuottaja) käsittelee niitä sen puolesta. Rekisterinpitäjän on huolehdittava henkilötietojen huolellisesta ja tietoturvallisesta käsittelystä niin, että henkilötietojen käsittelyn yleiset periaatteet toteutuvat. Sininauha Oy noudattaa toiminnassaan palveluiden ostajien eli rekisterinpitäjien kanssa tehtyjä sopimuksia, joissa on erikseen määritelty mm. henkilötietojen käsittelystä. 

Rekisteröidyn oikeus 

Sinulla on oikeus saada tieto henkilötietojesi käsittelystä. Informointi on rekisterinpitäjän tehtävä. Oman hyvinvointialueesi verkkosivuilta löydät sosiaali- ja terveystoimen laatiman tiedon henkilötietojen käsittelystä. Tullessasi Sininauhasäätiö-konsernin palveluihin asiakkaaksi tai toimintaamme mukaan, kerromme sinulle kyseisessä toiminnassa tapahtuvasta henkilötietojesi käsittelystä tietosuojaselosteen avulla.  

Sininauhasäätiö-konsernissa olemme määritelleet toiminnoissa ja hankkeissa millaisia välttämättömiä tietoja keräämme toiminnan toteuttamiseksi. Kussakin palvelussa, hankkeessa tai toiminnassa käsiteltävät tiedot kerrotaan tarkemmin tietosuojaselosteissa. Toimiessamme toisen rekisterinpitäjän (palveluntilaaja) lukuun henkilötietojen käsittelijänä, palveluntilaaja antaa meille sekä keräämme sinulta tietoja palvelun tai toiminnan toteuttamiseksi. Sinun aikaisempiin hoitoihisi ja palveluihin osallistuneilta tai nykyisen palvelun verkostossa yhteistyötä tekeviltä tahoilta on voitu saada tietoja suostumuksellasi tai lainsäädännön perusteella. Kun Sininauhasäätiö-konserni toimii rekisteripitäjän, kuten hankkeissa ja hallinnossa, keräämme pääosin tietoja sinulta suostumuksellasi. Joskus hanke voi kerätä tietoja julkisista lähteistä, kuten organisaatioiden verkkosivuilta yhteystietoja. 

Sininauhasäätiö-konsernin hallinnossa kerättävien esimerkiksi työsuhteen liittyvien tietojen säilytysajan määrittää lait, kuten työsopimuslaki, kirjanpitolaki, jne. Tietojesi säilytysaika määritellään toiminta tai hankekohtaisesti. Sininauha Oy:n ja hyvinvointialueiden välillä henkilötietojen säilytysajan sekä tietojen poistamisen määrittävät sopimukset.  

Noudatamme palveluissamme salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta emmekä luovuta tietoja kolmansille osapuolille ilman suostumustasi tai laista tulevaa velvoitetta. Palveluntilaajalla (rekisterinpitäjällä) on oikeus saada tiedot, jotka Sininauha Oy on sopimukseen perustuen palvelua toteuttaessaan kerännyt. 

Mikäli tietoja siirretään EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, varmistamme, että kyseiset tiedot on suojattu asianmukaisesti ja kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vaatimalla tavalla esimerkiksi käyttämällä EU-komission mallilausekkeita. 

Eri toiminnoissa, hankkeissa tai palveluissa kerättyihin henkilötietoihin pääsevät vain työntekijät, joiden työtehtäviin kuuluvat kyseisten tietojen käsittely tai hallinnointi.  

Tietosuoja ja -turvallisuus 

Kiinnitämme erityistä huomiota tietosuojaan ja tietoturvaan tuotteidemme ja palvelujemme suunnittelussa ja tuottamisessa. Suojaamme henkilötietoja sekä viranomaisten että palvelujen tilaajien antamien ohjeiden, konsernin tietosuojapolitiikan ja -ohjeiden, sekä tietosuoja- ja tietoturva-alan standardien ja parhaiden käytäntöjen määrittämillä menetelmillä. Arvioimme tietosuojariskit uusia toimintoja aloitettaessa tai ennen uusien järjestelmien käyttöönottoa.

  • Sinulla on oikeus saada ymmärrettävällä tavalla informaatio siitä, miten tietojasi käsitellään.  
  • Sinulla on oikeus tietää, mitä henkilötietoja Sininauhasäätiö-konsernin eri toiminnoissa, hankkeissa tai palveluissa on sinusta.  
  • Sinulla on oikeus vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Voit myös rajoittaa tietojesi käsittelyä siksi ajaksi, kun virheellinen tieto saadaan oikaistua. 
  • Silloin, kun tietojesi käsittely perustuu suostumukseesi, sinulla on oikeus perua suostumus. Peruminen ei tule voimaan jälkikäteen, eli siihen asti tapahtunut tietojesi käsittely on sallittua. 

Voit käyttää oikeuksiasi pyytämällä kirjallisesti tai esittämällä pyynnön suullisesti tietojen tarkastuksesta nimenomaisen hankkeen, toiminnan tai palvelun esihenkilölle tai Sininauhasäätiö-konsernin tietosuojavastaavalle. Sininauha Oy noudattaa tilaajien (rekisterinpitäjien) kanssa sopimuksissa sovittuja toimintaohjeita tietojen tarkistamisesta. Ennen tietojen tarkastusta tai tietojen luovuttamista sinulle, meidän tulee varmistua sinun henkilöllisyydestäsi. Tarvittaessa autamme sinua kirjallisen tarkastuspyynnön täyttämisessä ja sen lähettämisessä rekisterinpitäjälle. Jos et ole varma, miten tulisi toimia, voit aina kysyä neuvoa tietosuojavastaavaltamme. 

Sinulla on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, mikäli katsot, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta. Tietosuojavaltuutetun toimistosta (www.tietosuoja.fi) saat lisää tietoa henkilötietojen käsittelyyn ja oikeuksiisi liittyvistä asioista. 

Tarkemmat tietosuojaselosteet voit pyytää suoraan nimetystä hankkeestamme, palvelustamme tai toiminnostamme tai Sininauhasäätiö-konsernin tietosuojavastaavalta. 

Teemme tarvittaessa muutoksia Sininauhasäätiö-konsernin henkilötietojen suojaperiaatteisiin ja päivitämme henkilötietojen käsittelyä koskevaa informaatiota tarvittaessa. Tämän sivun tietoja on viimeksi päivitetty 16.6.2023.